Onze school

Opvoedingsproject

De Vrije Basisschool “Zonnebloem” te Sint-Amands wil een school zijn die aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd, de meest optimale kansen biedt voor de ontplooiing van alle vermogens – niet alleen de verstandelijke. Wij willen met andere woorden de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal stellen.

Daarom bouwen wij aan:

Een school waar iedereen zich thuis voelt

 • Samenwerken in een sfeer van wederzijdse waardering, eerlijkheid en verdraagzaamheid.
 • Eerbied tonen voor elkaars eigenheid, werk en mening.
 • Kinderen leren liefdevol omgaan met elkaar.
 • Tijd maken voor vreugde, feest … maar ook voor verdriet.
 • Ervoor zorgen dat kinderen en collega’s zich thuis voelen op school en graag naar school komen.

Een school die hedendaags, kwalitatief en boeiend onderwijs biedt

 • De kinderen probleemoplossend leren denken op een creatieve manier.
 • Spelend ervaringen opdoen met oog op het bereiken van de eindtermen basisonderwijs.
 • Gelijke kansen bieden tot maximale ontplooiing voor elk kind.
 • Zorgen voor verdieping en verruiming voor meer begaafde leerlingen en extra hulp voor kinderen met leermoeilijkheden.
 • Procesgericht onderwijs aanbieden.
 • Een school zijn met oog voor het totale kind (hoofd, hart en handen).

Een school die leeft en werkt vanuit de christelijke geloofstraditie

 • Jezus als voorbeeld stellen om te groeien tot een christen mens.
 • Onze school staat open voor een ontmoeting met de plaatselijke kerkgemeenschap en met andere geloofsgemeenschappen.
 • Samen op zoek gaan naar vrede, solidariteit, eerlijkheid en inzet voor anderen.

Een school die bruist van beweging en creativiteit

 • Sportactieve school uitstralen met aandacht voor fair play.
 • Kansen bieden tot expressie van de muzische (= muziek, dans, toneel) manuele en lichamelijke vaardigheden.
 • Aandacht geven aan gezonde voeding: een gezonde geest in een gezond lichaam.

Een school in evolutie

 • Nieuwe werkvormen hanteren: computerlessen, hoekenwerk, zelfstandig werk, …
 • Nascholing van leerkrachten: van leerkrachten wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen en nieuwe werkvormen en onderwijsmethoden uitproberen.
 • Onze leerlingen helpen zich voor te bereiden op die snelle evolutie in onze maatschappij (o.a. het gebruik van de computer, het begeleiden bij de keuze van een studierichting, het promoten van zelfstandig werk, het leren zoeken naar een gepaste studiemethode, …).

Een open school

 • Wij ijveren voor openheid en samenwerking tussen alle schoolparticipanten (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, schoolbestuur, oudervereniging, …).
 • Wij willen geen apart eilandje zijn, maar een “brede” school verstrengeld in de lokale gemeenschap.